Incarcă...

Prezentare generală a pieței financiare

prezentare generală a pieței financiare previziuni tranzacționare centrală

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar Legea nr. De asemenea, actul normativ include definiții ale principalelor  noțiuni utilizate în mod curent în acest domeniu.

Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare. Prezentare generală

Legea nr. Vom reda, mai jos, structura Legii nr. Structura Legii nr. În continuare, vom prezenta o parte a prevederilor cuprinse în fiecare dintre cele nouă titluri ale Legii nr.

Așadar, legea reglementează aspecte de tipul condițiilor ce trebuie îndeplinite în vederea autorizării și funcționării societăților de servicii de investiții financiare, al activității de furnizare a serviciilor de investiții sau desfășurarea de investiții propriu-zise pe teritoriul statului român, de către firme care provin din statele membre ale Uniunii Europene ori de către prezentare generală a pieței financiare comerciale din state terțe, dar care înființează o sucursală pe teritoriul României.

PIATA DE CAPITAL – PREZENTARE GENERALA

De asemenea, Legea nr. Prin același act normativ s-au statornicit regulile aplicabile în materia activității de supraveghere și aplicare a legii de către A. Prevederile Legii nr. E, dar care operează în România fie în baza libertății de a presta servicii, fie prin înființarea unei sucursale, precum și societățile din state terțe, în aceleași condiții cu aplicabile în cazul celor provenite din spațiul U. Aplicarea prevederilor acestui act normativ, precum și a altor asemenea acte ori reglementări europene în materie, se va realiza de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin excepție supravegherea putând fi efectuată și de către Banca Națională a României, dar numai în legătură cu activitatea desfășurată de către instituțiile de credit, deci nu cu acțiunile întreprinse de orice societate de servicii de investiții financiare.

prezentare generală a pieței financiare cum să câștigi bani pe site- ul de anunțuri publicitare

Așadar, societățile de servicii de investiții financiare au dreptul să funcționeze numai în baza autorizației emise de către A. Pe de altă parte, instituțiile de credit pot presta serviciile auxiliare numai alături de acele servicii și activități de investiții reglementate prin secțiunea Prezentare generală a pieței financiare a anexei nr.

Supravegherea exercitată de către A. Toate aceste persoane se înscriu în Registrul A. De asemenea, acest registru este public, putând fii accesat de către orice persoană interesată și fiind actualizat în mod regulat.

prezentare generală a pieței financiare nu câștiguri rapide în net

El include toate informațiile privind serviciile sau activitățile în vederea desfășurării cărora au fost autorizate societățile de servicii de investiții financiare și instituțiile de credit. În cazul societăților de servicii de investiții financiare, autorizația necesară funcționării se acordă de către A. Aceste date urmează a fi folosite de către A.

Așadar, obținerea autorizației este condiționată de îndeplinirea de către viitorul operator a unor cerințe cu privire la: capitalul social minim al societății pe acțiuni și resursele necesare pentru desfășurarea acesteia, obiectul principal de activitate și activitățile conexe, structura acționariatului, identitatea și integritatea acționarilor care exercită influență semnificativă asupra membrilor organului de conducere, condițiile de calificare, experiență profesională și reputație care trebuie îndeplinite de către membrii organului de conducere și persoanele cu funcții-cheie din cadrul operatorului de piață,cazurile de incompatibilitate și conflict de interese, dotarea tehnică și resursele, dar și contractul încheiat cu un auditor financiar avizat de A.

Din analiza acestor prevederi se observă faptul că societățile de servicii financiare sunt reglementate sub forma societăților comerciale pe acțiuni, exigențele cărora trebuie să le răspundă fiind similare cu cele impuse pentru această formă de organizare. În desfășurarea activității sale, operatorul de piață este obligat să supravegheze respectarea de către piața reglementată pe care o administrează, a cerințelor stabilite prin lege analizată, dar are beneficiază și de posibilitatea exercitării drepturilor corespunzătoare acesteia, în limitele prevăzute de lege.

prezentare generală a pieței financiare ce ar trebui să fac cum să câștig bani

Pe de altă parte, este interzisă orice încercare a operatorului de a limita numărul de persoane cu drept de acces pe piața reglementată, pe care acesta o administrează și o organizează. Întreaga activitate a operatorilor de piață se derulează sub supravegherea A. Verificarea îndeplinirii condițiilor de către operatorul de piață și a respectării duratei de funcționare avută în vedere la momentul autorizării, se face de către A.

Pe de altă parte, și regulile impuse de către operatorul de piață reglementată presupun menținerea de condiții transparente și nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective, în vederea accesului sau aderării membrilor la piață. Astfel, pe o piață reglementată se pot admite atât ca membri, cât și ca participanți, firmele de investiții și instituțiile de credit autorizate de A.

Pentru determinarea cu exactitate a limitelor, se au în vedere atât toate pozițiile deținute de o persoană, cât și cele deținute în numele acesteia, cumulate la nivelul unui grup, în scopul, prevenirii abuzului de piață, sprijinirii condițiilor de decontare și de formare a prețului în mod ordonat.

  1. Acest raport anual prezintă evenimentele din anul calendaristic şi reflectă situația la 31 decembrie Reproducerea publicaţiei este interzisă, iar utilizarea datelor în diferite lucrări este permisă numai cu indicarea sursei.
  2. Functii 1.
  3. Prezentare generală CNSF - Acasa - MFP
  4. Ce este o Piața Finaciară? [Structura Pieței Financiare]

De asemenea, se dorește prevenirea pozițiilor care provoacă distorsionarea pieței și, în deosebi, asigurarea convergenței dintre prețurile instrumentelor derivate în luna livrării și prețurile de pe piața la vedere pentru marfa activ-suport, fără a aduce atingere mecanismului de descoperire a prețului pe piața mărfii activ-suport. Pe de altă parte, limitele aplicate pozițiilor nu pot fi extinse asupra pozițiilor deținute de o entitate nefinanciară sau în numele acesteia și care pot fi considerate în mod obiectiv ca reducând riscurile legate direct de activitatea comercială a respectivei entități nefinanciare.

Tipuri de Piețe Financiare și Caracteristici

Limitele pentru fiecare contract derivat pe mărfuri tranzacționat într-un loc de tranzacționare pe baza metodologiei de calcul stabilite prin standardele tehnice întocmite de ESMA și adoptate de Comisia Europeană, sunt stabilite de către A.

În acest caz,  limita poziției se restabilește în conformitate cu metodologia de prezentare generală a pieței financiare prevăzută la alin. Ori de câte ori același instrument derivat de mărfuri este tranzacționat în cantități importante în locuri de tranzacționare din mai multe jurisdicții, autoritatea centrală competentă este considerată a fi cea din locul de tranzacționare în care se înregistrează cel mai mare volum de tranzacții.

Investitiile imobiliare in drumul spre independenta financiara: piedica sau sprijin?

Acesata va stabili limita poziției unice care trebuie să se aplice tuturor tranzacțiilor din contractul respectiv, iar în cazul în care A.

Dacă aceste autorități nu ajung la un consens, ele trebuie să declare în scris motivele complete și detaliate pentru care consideră că cerințele prevăzute la art. Mai mult, au fost stabilite mecanisme de control al administrării pozițiilor de către societățile de servicii de investiții financiare, instituțiile de credit sau operatorii de piață care administrează un loc de tranzacționare în care se tranzacționează instrumente financiare derivate pe mărfuri.

prezentare generală a pieței financiare curs video de câștiguri pe internet

Aceste mecanisme includ cel puțin: monitorizarea totalului pozițiilor deschise ale persoanelor; accesarea informații de la persoane, inclusiv toată documentația relevantă, privind dimensiunea și scopul unei poziții sau al unei expuneri generate, informații privind beneficiarii reali sau subiacenți, orice practică concertată și orice activ sau pasiv conex de pe piața activului-suport; impunerea unei persoane să elimine sau să reducă o poziție, în mod temporar sau permanent, în funcție de cazurile specifice, și de a adopta măsuri corespunzătoare în mod unilateral pentru a asigura eliminarea sau reducerea în cazul în care persoana respectivă nu respectă cerința;  impunerea după caz, unei persoane să reintroducă lichiditate pe piață la un preț și volum convenite, în mod temporar, cu intenția expresă de a reduce efectele unei poziții majore sau dominante.

Prezentare generală was last modified: iulie 6th, by Redacția ProLege Pagina 1 din 2 1 2 » Jurisprudență.